O Mercado da pasta : Evolución 2013

No seguinte cadro pode verse a evolución do prezo da pasta durante 2013:

 2013