Nova Correccion axudas primeira forestación 2013

CORRECCIÓN de erros. Orde do 10 de setembro de 2013 pola que se  establecen as bases reguladoras das axudas, en concorrencia  competitiva, para o fomento da primeira forestación de terras  non agrícolas, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007/2013, e se convocan para o ano 2013.

 

 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130930/AnuncioG0165-240913-0006_gl.html