Subvencións / Axudas

Ampliación plazo axudas Sofor

ORDE do 10 de setembro de 2013 pola que se amplía o prazo de presentación de solicitudes da Orde do 2 de xullo de 2013 pola que se establecen as bases que regulan as axudas para constituír e  iniciar a actividade de sociedades de fomento forestal (Sofor) e se convocan para o ano 2013.

Leer Máis...

Axudas publicadas no DOG de 7/6/2013

ORDE do 31 de maio de 2013 pola      que se amplía a dotación orzamentaria para a concesión das axudas da Orde do 27 de decembro de 2011 pola que establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da silvicultura en bosques no medio rural, en concorrencia competitiva, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, e se convocan para o ano 2012.

 

ORDE do 3 de xuño de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención e defensa contra os incendios forestais en montes veciñais en man común cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2007-2013 e se convocan para o ano 2013.

Axudas constitución e inicio de actividades de SOFOR

ORDE do 2 de xullo de 2013 pola que se establecen as bases que regulan as axudas para constituír e iniciar a actividade de sociedades de fomento forestal (Sofor) e se convocan para o ano 2013

Leer Máis.....

Subvencións rehabilitación vivendas no ámbito rural

RESOLUCIÓN do 8 de maio de 2013, da Presidencia do Instituto Galego da Vivenda e Solo, pola que se convocan as subvencións a fondo perdido para o remate de fachadas e cubertas, rehabilitación e reconstrución de edificios e vivendas no ámbito rural, histórico e dos camiños de Santiago.

Leer Máis.....